Home

Minister van Sociale Zaken 2022

Wouter Koolmees (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III. Van 1 november 2019 tot 14 mei 2020 was hij tevens (tweede) viceminister-president. Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor D66. Hij was toen financieel woordvoerder en vicefractievoorzitter Minister van Defensie. Cora van Nieuwenhuizen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bas van 't Wout. Minister van Economische Zaken en Klimaat. Wouter Koolmees. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sigrid Kaag. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Sander Dekker. Minister voor Rechtsbescherming. Arie Slob. Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Tamara van Ark. Minister voor Medische Zorg en Sport. Stientje van Veldhove

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat aan het hoofd van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Het ministerie heeft tijdens zijn bestaan meerdere namen gehad. Bewindslieden sinds 1918. Sinds 1918 hebben onderstaande personen dit ambt in Nederland vervuld Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Petra De Sutter Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post: Vincent Van Quickenborne Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee. David Clarinva

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van 26 oktober 2020 nr. 2020-0000141205, tot wijziging van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor het behoud van werkgelegenheid in verband met het wijzigen van de datum vana Genoemd als: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Huidig: Tweede Kamerlid D66. Foto: ANP. De Nederlandse overheid wil zijn gestelde energiedoelen in 2020 behalen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2020, 2020-0000085008, tot vaststelling van de tweede tranche van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden (Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, 25 september 2020. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees Stand van zaken Intervence over het overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen Ik geef u mijn reactie op het rapport mede namens de minister van Sociale Zaken en . Download kamerstuk 2021D04401. OPVANG EN TERUGKEER DATUM 14 DECEMBER 2020 ONS KENMERK 3147376 Pagina van 1.

Ministry of Social Affairs and Employment | Government

Drs. W. (Wouter) Koolmees - Parlement.co

 1. isters en staatssecretarissen zijn bekend. Na 9 jaar keert Frank Vandenbroucke terug naar de Belgische politiek als
 2. ister en
 3. g in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) (bijlage bij 35420,nr.8) - Parlementaire monito
 4. ister van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet van Mark Rutte. Minister Eric Wiebes stapte vorige week op na het rapport over de toeslagenaffaire

Lijsten van Surinaamse ministers: Arbeid · Binnenlandse Zaken · Buitenlandse Zaken · Defensie · Economische Zaken · Financiën · Justitie en Politie · Landbouw, Veeteelt en Visserij · Natuurlijke Hulpbronnen · Onderwijs en Volksontwikkeling · Openbare Werken · Planning en Ontwikkelingssamenwerking · Regionale Ontwikkeling · Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer · Sociale. Nr. 57037 8 december 2020 Gehandicaptenzorg 2020/ 2021 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelezen het verzoek van het Technisch Bureau Bouw en Infra namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, gemaakt van de databestanden van APG met peildatum 1 april 2020 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een routekaart leren en ontwikkelen (EK 35.473, F) PDF-document Voortgangsrapportage Leven Lang Ontwikkelen (november 2020, 16 pag. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer drs. W. Koolmees Postbus 90801 2509 LV Den Haag datum 11 november 2020 betreft Vragen over het toezichtkader tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (32043, AH) ons kenmerk 167829u Geachte heer Koolmees

Minister Ollongren weer aan het werk | Nieuwsbericht

Bewindspersonen Regering Rijksoverheid

Lijst van Nederlandse ministers van Sociale Zaken en

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022. 's-Gravenhage, 8 december 2020 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes. 1Stcrt 2020 nr. 659 Den Haag, 20 juli 2020 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 4 Staatscourant 2020 nr. 39785 24 juli 2020 BIJLAGE I, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3 VAN DE TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN ONTWIKKELADVIES Beschrijving ontwikkeladviestraject en verplichte format Update Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 mei 2020; Corona en de Wob: meedoen met de NOW-regeling is transparantie accepteren. Echt geen zienswijze verplichting?! 2 mei 2020 / in Jurisprudentie, Updates / door Cornelis van der Slui Tamara van Ark (1974) is sinds 9 juli 2020 minister voor Medische zorg in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was zij vanaf 27 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Van Ark was van 27 juni 2010 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor de VVD

Vicefractievoorzitter Bas van 't Wout wordt de nieuwe staatssecretaris Sociale Zaken. Hij volgt Tamara van Ark op die minister voor Medische Zorg en Sport wordt. Tamara volgt minister Martin van Rijn op per 9 juli die er tijdelijk zat ter ondersteuning van de coronacrisis nadat minister Bruno Bruins was afgetreden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Created Date: 6/12/2020 9:37:20 AM Title: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2020, nr. 2020-0000056480, tot wijziging van de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 ten behoeve van de actualisering van de woonlandfactoren voor het kalenderjaar 202 2020 Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2020, nr. 2020-0000149659, van de vaststelling van de modellen voor het uniform pensioenoverzicht De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deelt op grond van artikel 9c, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplicht

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2020/2023 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Indien door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wens te kennen wordt gegeven, wordt in overleg tussen het bestuur en de bedoelde Minister een waarnemer toegelaten Author: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Created Date: 10/29/2020 9:30:23 AM Title: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2020, tot vaststelling van het actuele percentage van de pensioengrondslag voor payrollarbeidskrachten (Regeling actualisering percentage pensioengrondslag payroll 2021 Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020, kenmerk 1800138-216052-WJZ tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregele grond van artikel 6:3 van de Wazo wordt aangemerkt als inkomen (uit arbeid). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 1 Aanpassing van artikel 5.1 van de Regeling zorgverzekering zal t.z.t. door VWS opgepakt moeten worden Bij het overleg in het Catshuis zijn morgen naast de premier en de vicepremiers ook de ministers van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid e

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juni vaardig opleveren van de openbare riolering vanaf het overnamepunt van het waterkwaliteits-2 Staatscourant 2020 nr. 25150 9 juni 2020. beheer tot aan de perceelgrens alsmede hierbij opgedragen werkzaamheden aan de buitenrio Het kabinet presenteerde vrijdag het derde steunpakket. Opnieuw worden er miljarden vrijgemaakt om de coronacrisis het hoofd te bieden. Terwijl minister Hoekstra van Financiën in quarantaine zit, zijn de andere twee hoofdrolspelers bij Op1: Ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Wouter Koolmees van Sociale Zaken praten over de miljardeninvestering. Wat we hebben gedaan, is [ Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2009, nr. BV/TPD/2009/17708, tot het verlenen van machtiging aan P-Direk 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijfsfonds Apotheken De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelezen het verzoek van de AWVN namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereen Cc De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engelshoven Voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten, de heer J. van Zanen Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwerp: Aanpassingen in vaststelling NOW1 noodzakelijk Amsterdam, 2 november 2020

Video: Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 februari 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Jeugdzorg De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelezen het verzoek namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strek Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dhr. W. Koolmees Postbus 90801 2509 LV Den Haag 1 juli 2020 DVDW/MVE/2020.054 Geachte Heer Koolmees, Op 17 juni jl. heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) haar advies op hoofdlijnen gepubliceerd over de wijze waarop nabestaandenarrangementen gestalte zouden moeten krijgen Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 1 1878 betreft een gemiddeld aantal uren op jaarbasis gemeten over een periode van 7 jaar. 3 Staatscourant 2020 nr. 12928 7 april 2020. 17. Verschoven diensten Een verplaatsing van een aantal aaneengesloten uren waarop je volgens d Besluit van de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor zodra dit het geval is - gedurende het verrichten van de 3 Staatscourant 2020 nr. 11708 7 april 2020. uitzendarbeid voor een onderneming als bedoeld onder A, 2 sub a en Raad van Ministers; Raad Algemene Zaken; Raad Buitenlandse Zaken; Raad Concurrentievermogen; Raad Economische en Financiële zaken; Raad Justitie en Binnenlandse Zaken; Raad Landbouw en Visserij; Raad Milieu; Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport; Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Beslui

Onze conclusies. In het verantwoordingsonderzoek 2019 hebben we, naast de rechtmatigheid en bedrijfsvoering, gekeken naar maatregelen gericht op de arbeidsmarkt en de manier waarop de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) omgaat met de afhankelijkheid van organisaties die op afstand zijn beleid en bedrijfsvoering uitvoeren Author: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Created Date: 7/6/2020 5:04:03 PM Title: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Pluimveeverwerkende industri Textielverzorging 2019/2020 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Textielverzorging UAW Nr. 1205 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, overwegende dat in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, zoals dit zal luiden met ingang van 1 januari 2020, is bepaald dat de verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd Van 't Wout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Zijn taken worden overgenomen door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) totdat er een nieuw kabinet is, aldus De Telegraaf.. Wiebes zei.

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2019, 2019-0000154274, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020 Author: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Created Dat 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelezen het verzoek van GGZ Nederland mede namens de overige partijen bij bovengenoemd De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cc. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Amsterdam, 21 september 2020 Geachte ministers en staatssecretarissen, De taskforce culturele en creatieve sector is de regering en de Tweede Kamer erkentelij

Aug 2020 - heden : Ministerie van Binnenlandse Zaken ( Directoraat Algemene Zaken ) Functie : Directeur April 2008 - Juli 2020 : Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( Dienst Wetenschappelijk Onderzoek en Planning (WOP) Slecht nieuws voor ouders met jonge kinderen. De kinderbijslag gaat volgend jaar niet omhoog. Het kabinet heeft het geld nodig voor andere zaken, dus is gaan kijken waar bezuinigd kan worden. Het.

Dit zijn alle ministers in het kabinet-Rutte III volgens

De EU‑ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken zullen in een videoconferentie de demografische uitdagingen in verband met de COVID‑19-pandemie en de gevolgen van COVID‑19 op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken bespreken Minister Juliari Batubara van Sociale Zaken heeft zich zondag (6/12/2020) gemeld bij de nationale anti-corruptiecommissie van Indonesië KPK. Hij wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen bij de uitvoering van het sociale hulpprogramma voor arme gezinnen die zwaar zijn getroffen door de coronapandemie Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Paramaribo, Suriname. 28,452 likes · 143 talking about this · 158 were here. Deze pagina is hét online.. Ik onderschrijf het advies van de commissie en bied het u hierbij aan. Het advies is te downloaden van onze website www.gezondheidsraad.nl. Ik heb het advies vandaag ter kennisname toegezonden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid In artikel X van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2015, nr. 2015-0000103205, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met onder meer de invoering van de Wet werk en zekerheid (Stcrt. 2015, 17649) wordt in de aanhef artikel I, onderdeel Ca, vervangen door artikel III

Staatscourant 2020, 34308 Overheid

Brief aan minister Koolmees met het verzoek van de BVOK om de CAO Kinderopvang 2020-2021 niet algemeen verbindend te verklaren; 15042020. SZW | Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; SZW | Antwoord op kamervragen Gijs van Dijk (PvdA). Nieuwjaars wens Minister van Sociale Zaken en Volkhuisvesting Uraiqit Ramsaran. Uraiqit Ramsaran. December 31, 2020 at 4:08 AM · Related Videos. 9:28. BaZo - kantoor geopend te Meerzorg. Uraiqit Ramsaran. 1.7K views · January 15. 6:55. De registratie voor de verlenging van de BAZO- en BZV-kaarten loopt tot en met 15 februari 2021

Benoeming minister Van Ark en staatssecretaris Van ’t WoutTamara van Ark (VVD) nieuwe minister voor Medische Zorg en

23 november 2020 Ons Kenmerk 20-134/TE/MB/dt Betreft / Onderwerp Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie Mobielnummer 06 - 22510113 E-mail contactpersoon Marjolijn .Bulk@fnv.nl Bijlage(n) - Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. drs. W. Koolmees Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Per e-mail Cc.: de voorzitter en de. Inkoopdata Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015; Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst-onderdelen. 13-10-2020: Status: Beschikbaar: Frequentie van wijzigingen.

Koning Willem-Alexander beëdigt minister van Ark

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en We.. 14/06/2020 . Attentie!!! Hier een belangrijke mededeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Gezien de vele aanvragen voor pakketten die via app en sms zijn binnengekomen is het niet mogelijk om hier direct op te reageren

Staatscourant 2020, 50202 Overheid

 1. ister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om een indruk te geven van de veranderingen op de loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in januari 2021
 2. isters van Werkgelegenheid en Sociale Zaken zullen via videoconferentie het herstel van de EU bespreken. De
 3. ister van Binnenlandse Zaken. De ijzersterke Diana Pokie is de nieuwe
 4. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni eenmaal in de 5 jaar 5 mei, (de volgende keer is in 2020) een en ander voor zover deze dag door de Overheid als nationale feestdag wordt aangewezen. 3
 5. Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 en vervalt met ingang van 1 juni 2020. 's-Gravenhage, 27 mei 2019 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3/3/2020 12:15:17 PM Title: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 maart 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvan Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) gaf deze namiddag een stand van zaken over de evolutie in het dossier van Belgen die tijdelijk in Marokko verblijven. Ik kan bevestigen dat België zijn assistentie aan Belgen die tijdelijk in Marokko verblijven, zal kunnen verderzetten

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2020, 2020-0000061139, tot wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW subsidies Nu wordt hij minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Meryame Kitir krijgt Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid. PS krijgt een nieuwe staatssecretaris: Relance De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op onze brief van 24 juni 2020. De Nationale ombudsman blijft het onderwerp monitoren. Bijlagen. Reactie minister op brief (pdf, 133.37 KB) Ook interessant. Nieuwsbericht 25 juni 2020 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2020, kenmerk 2020-0000114006, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek als erkende onafhankelijke instelling inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:201 gezamenlijk gezag met de minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst (SIOD) vice-voorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken:.

Brieven regering Tweede Kamer der Staten-Generaa

Newsroom Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Persberichten, Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400. Social media. Bezoek onze Facebook pagina (opens in new window) Bekijk onze LinkedIn pagina 2020 | 18:43 Europe/Amsterdam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Created Date: 10/17/2019 8:40:16 AM Title: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2019, nr. 2019-0000146977, tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 Annelies Verlinden (CD&V), de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken: Geen taboes over richting van staatshervorming Als grote onbekende kwam Annelies Verlinden de Wetstraat binnen. De topadvocate, die onder meer optrad in het Arcodossier, wordt voor CD&V minister van Binnenlandse Zaken én van Institutionele Hervormingen Hieronder staat een lijst van alle huidige (en voormalige) ministeries in Nederland.Ook staan hier de afkortingen en de ministers die het departement leiden. De ministers zonder portefeuille staan niet in de lijst, omdat deze geen ministerie hebben.. Huidi

Dit zijn de federale ministers en staatssecretarissen uit

Visie en strategie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beheert de Arbowet en is verantwoordelijk voor de juiste implementatie en naleving van deze wet. Het ministerie neemt hierbij als uitgangspunt dat iedereen in Nederland gezond en veilig moet kunnen werken Een minister geeft politieke leiding aan zijn ministerie. Denk aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een minister kan hulp krijgen van een andere minister of van een of meer staatssecretarissen. Ministerraad Alle ministers, zonder hun staatssecretarissen, vormen samen de ministerraad. Iedere vrijdag vergaderen de ministers in. mr. drs. I.K. van Engelshoven De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. W. Koolmees Den Haag 24 april 2020 2020147 Arbeidsmarktperspectief schoolverlaters mbo in 2020 Geachte mw. Van Engelshoven, dhr. Koolmees, De Commissie macrodoelmatigheid mbo vraagt uw aandacht voor het arbeidsmarktpersepctief van Ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken hebben geprobeerd om het beleid van de kinderopvangtoeslag minder hard te maken. Maar gaandeweg bleek dat zo ingewikkeld, dat de poging strandde Martin van Rijn treedt op 9 juli af als minister van Medische Zorg. Vorige week werd ook bekend dat Tamara van Ark, de huidige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hem zal opvolgen.

Frank Vandenbroucke Belgium

De sectorpremie WW komt per 2020 te vervallen, net als de vaste WW-Awf-premie. Hoge en lage Awf-premie nog niet definitief. Het genoemde hoge en lage tarief van de nieuwe gedifferentieerde Awf-premie staat nog niet vast. Het gaat om een voorlopige vaststelling door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van 't Wout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Zijn taken worden overgenomen door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) totdat er een nieuw kabinet is, schrijft de Telegraaf. Afgelopen zomer volgde Van 't Wout toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark op, die nu minister voor Medische Zorg is Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie Hoge Raad voor Vrijwilligers Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Datum : Juli 2020 Bijlage(n) : Betreft Hoge Raad vo: or Vrijwilligers (HRV) -Advies over de verlenging van de uitbreiding van de vrijwilligerswet Mevrouw de Minister Minister-president Rutte heeft donderdag 3 december 2020 een virtuele ontmoeting met minister-president Laschet van Noordrijn-Westfalen. Het overleg tussen beide ministers-presidenten vindt plaats in het kader van de regeringsconsultaties tussen Nederland en de Duitse deelstaat. Deze top tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen vindt voor de tweede keer.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer drs. W. Koolmees, Minister Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE Datum 10 november 2020 Kenmerk SEC/U202000901 Telefoon 070 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Reactie op tweede advies Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigrante Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zet zich in voor wereldwijde persvrijheid, mede omdat zijn neef werd vermoord terwijl hij zijn werk als journalist in Indonesië uitvoerde. Collega Step Vaessen kende hem goed en maakte een documentaire. Bij Op1 vertelt Stef Blok waarom nieuwe wereldwijde steun aan persvrijheid wat hem betreft hard nodig is. Dit [ Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Zie de lijst van ministers voor een overzicht: De huidige minister is Uraiqit Ramsaran. Hij volgde André Misiekaba in 2020 op in deze functie. Zie ook. Lijst van Surinaamse ministeries 1. Sluiting van de 10 Overheidscrèches en 2 pcholen, conform de Paasvakantieperiode zoals aangegeven door de collega van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur enwel in de periode 16 maart tot en met 14 april 2020. 2. De Wet Opvanginstellingen behelst de volgende doelgroepen: - Early Childhood (0 - 8 jaar), kinderen i Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is vandaag voor het eerst sinds haar ziekte weer op haar ministerie. Zij is zich na een ziekteverlof van bijna een half jaar aan het voorbereiden op.

Stel je vragen over het noodpakket voor ondernemers aan

Cie. 47/ Vaste Cie Sociale Zaken Volkshuisvesting 02-2020 ☒ Naam Vaste Commissie Sociale Zaken en Volkshuisvesting Datum 10/06/2020 Uitgeschreven voor 13:00 Aanvangstijd 13:30 Plaats Grote Conferentiekamer Onderwerp Bespreking met de Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting inzake de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2021 Deskundige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) In zijn ontwerpbegroting 2020 gaat de minister van SZW niet expliciet in op de risico's op M&O en legt hij ook nog geen relatie tussen het niveau van dienstverlening en van handhaving. Hierdoor kan het parlemen Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen. Meryame Kitir Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Stede Minister Bronto S. G. Somohardjo Directeur Mohamad Nasier Eskak , MSC, MPA Onderdirecteur mr. Jeffrey K. Joemmanbaks MLLS Directeur Drs. Atmodimedjo Thalicia G. J. MPA Onderdirecteur Juanito R. Eij Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie . Hoge Raad voor Vrijwilligers. Advies over de uitbreiding van de vrijwilligerswet en de afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen. Mevrouw de Minister, Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft de regering veel beslissingen moeten nemen 5/20/2020 6:10:50 PM.

 • Chardonnay Pinot Noir Haute Cabriere.
 • Gouden ring met diamant.
 • Ideeën 65 jarige verjaardag.
 • Kip maken van kippengaas.
 • Buro plus Lévis.
 • Barb Wire IMDb.
 • Https www youtube com watch v iowzqzhj ca.
 • Billy Rose cadeaubon.
 • Kroket paardenvlees.
 • Klembordklem.
 • Welk hout voor hamsterkooi.
 • KTM Freeride E XC 2020 prijs.
 • Mini ezels prijs.
 • THX wiki.
 • Eucalyptus boompje snoeien.
 • Rocko schommelstoel.
 • Sportcentrum Rusheuvel.
 • Samariakloof.
 • Zonnepanelen 2020.
 • Louvre lens gratuit.
 • Hydrogen bomb test.
 • Pecha Kucha job interview.
 • Etnische achtergrond Nederland.
 • Baas China.
 • Jamie Oliver gehaktbrood kerst.
 • Vaat Synoniem.
 • Hoe krijg je wraps zacht.
 • Traktatie zomer werk.
 • Zynga Poker chips.
 • Telefacts Reuzegom.
 • Lymfangioom darmen.
 • Uitslagen Halve Marathon Zwolle 2016.
 • Bouwvak 2020 kerst.
 • Verdwijnen cystes vanzelf.
 • Ekdom in de Morgen Aukje.
 • Quiltshop online kortingscode.
 • Panthera leo vereshchagini.
 • Furminator Hond lang haar.
 • Hoe lang kan een muskusschildpad onder water blijven.
 • Christina perri Instagram.
 • Thuisprik tattoo.