Home

Casus kind met probleem

28 casussen Het gaat om fictieve gevalsbeschrijvingen. Er is een tracheostoma aangebracht. Meneer Doevedans heeft daardoor nog veel moeite met spreken. Hij bezoekt wekelijks een logopedist die hem helpt om zich beter verstaanbaar te maken. De ingreep vond een maand Als je het hoofdje aanraakt gaat het kindje huilen en pakt er naar. We. casus hechtingsstoornis. Casus: Geert heeft een hechtingsstoornis. Geert is een jongetje van vijf jaar, hij valt op in de klas doordat hij druk is erg impulsief en hij kan zich niet lang concentreren. Alles wat nieuw is wil hij ontdekken maar als hij het eenmaal gezien heeft vind hij het niet leuk meer en gaat hij opzoek naar iets nieuws Probleemgedrag van een cliënt doorbreken kan erg lastig zijn. Wanneer de situatie is vastgelopen is het fijn om nieuwe invalshoeken te hebben. Bijvoorbeeld door te zien hoe anderen hiermee omgingen. Op de website Leren van Casussen van het CCE vind je meer dan 50 verschillende casussen

Een kind dat één ouder heeft met psychische problemen, heeft 33% meer kans, een kind dat twee ouders heeft met psychische problemen, heeft ruim 60% meer kans ten opzichte van kinderen met stabiele ouders. 2 Die percentages zijn hoger dan bij kinderen van ouders met een ernstige somatische ziekte zoals kanker. 3 Het Landelijk Platform KOPP/KVO (kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Een kind met een gedragsprobleem of gedragsstoornis kan net zo succesvol worden als andere kinderen, omdat succes niet afhangt van een deel van je karakter-eigenschappen. Je moet het geheel bekijken. Is je kind bijvoorbeeld sociaal minder vaardig, maar wel superhandig, dan hoeft dit absoluut geen probleem op te leveren Deel 1 casussen - verbeterde versie casus kind en jeugdhulpverlening (oefeningen WPO) verbeterde versie casus kind en jeugdhulpverlening (oefeningen WPO) Universiteit / hogeschool. Vrije Universiteit Brussel. Vak. Kind en jeugdhulpverlening (VUB) Academisch jaar. 2017/201 De nadelige gevolgen voor het kind kunnen sociale uitsluiting zijn -niemand wil met je spelen.- Ook kan een negatief zelfbeeld ontstaan door negatieve reacties van opvoeders die vermoeid raken van dit gedrag. Op langere termijn kan dit gedrag ook voor problemen met opleiding en werk zorgen, of leiden tot criminaliteit

Casus Sam. Moeder van Sam: Al vrij snel na de geboorte van Sam, had ik het gevoel dat er iets niet klopte. Ik kon mijn vinger er alleen niet op leggen. Ik uitte mijn zorgen bij het consultatiebureau en de reguliere kinderopvang. Ieder kind ontwikkelt zich anders. kreeg ik te horen en daarmee was het klaar 4.U vraagt of Piet zelf problemen met zijn gewicht heeft Antwoord: 1, 2 en 3 is goed. En 4 valt ook te verdedigen, Erkenning probleem door ouders pesten /laag zelfbeeld bij kind, familiare aanleg en/of sociaal pedagogisch probleem.(1 en 2) en je wilt nog veel meer weten: Groei curve, klachten bv

Casus stagiair kinderopvang Rogier Hoe kan een pedagogisch medewerker in de kinderopvang handelen wanneer een kind niet geholpen wil worden en daardoor de andere kinderen te lang moeten wachten. diabetes: Pedagogisch medewerker kinderopvang Yolanda Een kind met diabetes in het kinderdagverblijf CASUS 1. Een gezin met twee jonge kinderen, moeder heeft een (licht) mentale handicap. Haar partner werkt als stadwacht. Het gaat om twee jonge kinderen, een baby van enkele maanden oud en een kind van drie jaar. De relatie van de moeder met vader gaat op en af Door op een goede manier gebruik te maken van de voorkennis en het zorgdossier, krijgt hij de juiste hulp vanuit de ZAT-structuur. Deze casus komt in grote lijnen overeen met de gebeurtenissen zoals die in werkelijkheid op het Zadkine hebben plaatsgevonden. *Deze naam is gefingeerd. Over Michel. Michel (17) was al vroeg een probleemkind Ze begeleidt het kind bij het omgaan met specifieke beperkingen of gedragsproblemen. Ze past effectieve interventies toe gericht op de ontwikkeling van het kind; weegt vragen of problemen af vanuit diverse Kijk naar de twee aangegeven keuzemogelijkheden bij de casus. Welke van de twee zou jij kiezen wanneer je uit deze. Karel is geboren op 10-04-1959 in Zwijndrecht. Hij is het tweede kind uit een gezin met vier kinderen. ⦁ Helga, 19-07-1953 woonde in een gezinsvervangend tehuis, is overleden in 1996. ⦁ Karel, ⦁ Charlie, 10-04-1960, ⦁ Wilma, 08-03-1964, zij is licht verstandelijk beperkt. Wilma komt af en toe samen met haar man op bezoek bij Karel

Casus zestienjarige adolescente met borderline, depressie en eetstoornis. Esther is een 16 jarige adolescente die zich aanmeldt vanwege extreme stemmingswisselingen en grote gevoeligheid voor prikkels. Emoties worden als heel heftig ervaren en zij kan deze nauwelijks onder controle houden Werk met het kind aan één probleem tegelijk. Jij kunt moeilijk aan meer problemen tegelijk werken en het kind al helemaal niet. Overigens blijkt bij een goede aanpak van één probleem, dat er soms spontaan verbetering optreedt op andere probleemgebieden. Bepaal het doelgedrag zo concreet mogelijk Casus Diederik is 12 en zit in de brugklas. Zijn moeder vindt het moeilijk om hem op te voeden. Hij luistert slecht, trekt zich niets aan van straf en accepteert geen hulp bij schoolwerk of andere zaken. Op de basisschool zagen de leerkrachten geen problemen, behalve dat Diederik wel erg veel praatte en zijn huiswerk niet deed

Casussen van cliënten met probleemgedrag en dementie. Tekst, beeld en geluid maakt duidelijk wat het probleem is, de oorzaak en hoe het probleem is aangepakt Casus: Elina. Casussen Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong heeft vaak een hekel aan oefenen en herhalen. Deze kinderen hebben dat meestal ook niet nodig. MEE coördineert de netwerken integrale vroeghulp met als doel problemen vroegtijdig te signaleren en snel aan te pakken Casus 1 Drie kinderen wonen bij moeder, hun ouders zijn gescheiden. Er is een goede omgangsregeling met vader. Vader haalt de kinderen op bij moeder en ontdekt een ontstoken, kapot gelopen blaar op de hak van het jongste kind. Vader gaat met dit kind naar de huisarts en laat de wond behandelen. Het kind krijgt een antibioticakuur Voor een ouder kan het moeilijk zijn om met een kind met gedragsproblemen om te gaan. Moeilijk gedrag van een kind kan woede uitlokken bij een ouder, die met harde discipline probeert het gedrag van het kind te beteugelen. Na verloop van tijd wordt deze aanpak minder effectief en mist zij het gewenste effect

Uw kind leert anders denken waardoor het zich ook beter gaat voelen. Interpersoonlijke therapie: Uw kind gaat tijdens deze therapie kijken naar relaties met andere mensen. Uw kind leert hoe hij/zij problemen op tijd ontdekt en aanpakt. Het zelfvertrouwen zal dan groter worden Een kind met ADHD een plekje geven waar het bijvoorbeeld voorzichtig achter iemand langs moet, is vragen om problemen. Om voor jezelf te checken of de leeromgeving het concentratieprobleem van het kind probeert tegen te gaan of (helaas) juist bevordert, kun je de vragenlijst omgevingsfactoren concentratie (Bakker-Beens, D. e.a. 1995) gebruiken PACT heeft deze techniek leren kennen op een werkbezoek en de projectleiders van de proeftuinen gevraagd voor ons casus te verzamelen die zich lenen hiervoor. Casus van een pedagogisch medewerker. Roos is een peuter op het kinderdagverblijf. PM-ers geven aan dat Roos heel veel huilt. Ze lijkt niet goed in haar vel te zitten. Ze is vaak en snel moe Een kind kan moeite hebben met de concentratie omdat het eigenlijk bezig is met andere dingen, zoals een aankomende verjaardag, een ruzie met een vriendin, wat problemen thuis etcetera. Zowel leuke als minder leuke dingen kunnen een kind erg in beslag nemen waardoor het kind er moeite mee heeft zich te concentreren op hetgeen het moet doen Casus: Depressieve patiënte met werkconflict. Als ambulant psychiatrisch verpleegkundige van een GGZ instelling bezoek ik een Turkse depressieve cliënte. een verstandelijk beperkt kind en financiële problemen. Het betreft een multi-probleem gezin

casus uitwerking leerdoelen welke van de ontwikkelingsfases zijn er en wat houden ze in? domeinen van ontwikkeling fijne motoriek grove motoriek spraak en taal. Aanmelden Registreren; Verbergen. Casus 8 - Uitwerking versie 2 (met nabespreking) Universiteit / hogeschool. Maastricht University. Vak. Groei en Ontwikkeling II (GEN2102) Geüpload. Tiener met een eetprobleem | Casus en beleid Voedings- en eetstoornissen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. De Pica en de ruminatiestoornis komen vooral bij jonge kinderen voor, de andere voedings- en eetstoornissen (anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN), binge eating disorder (BED) en de restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID)) komen vooral bij adolescenten en. Als je kind vaker met taal in aanraking komt, neemt de taalachterstand meestal snel af. Stimuleer de taalontwikkeling van je peuter. Een goede taalontwikkeling vraagt om stimulatie. Het is verstandig om je kind vanaf de babytijd voldoende taal aan te bieden. Dat kan al door veel met je kind te praten, te spelen en door vaak voor te lezen Drie tot 9 procent van de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar zegt dat hun kind gedragsproblemen heeft.2 Op basis van gegevens van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft 11 tot 28% van de kinderen psychosociale problemen, met een piek bij de 5- tot 6-jarigen. Dit zijn vooral lichte problemen, waarbij uitleg en advies aan de ouders vaak voldoende is

Casus: Diederik komt vaak te laat op school. Hij heeft vaak ruzie met andere kinderen. Hij speelt alleen, wil zijn speelgoed niet delen en geeft desnoods een klap. Wanneer er in de klas getrakteerd wordt, probeert Diederik twee traktaties te pakken. Als de juf er iets van zegt, wil Diederik haar niet aankijken en weglopen 2. gericht zijn op advisering en samenwerking met kind, ouders, (beroeps)opvoeders, sociale omgeving; aangeeft tussen de problemen en de factoren die met deze problemen samenhangen, tussen de problemen en de (voorgestelde) • Maximaal 5000 woorden per casus (exclusief voorblad, bijlagen Ik had geen idee hoe ik met dit kind moest omgaan. En dat ze de problemen met haar en haar eigen dochter ook een plek mag gaan geven. Een hele mooie casus die oma en (de andere) dochter hele mooie inzichten heeft gegeven, waardoor er verbetering optreedt bij Bas Voorbeelden casussen. 2020. Zij is moeder van een kindje en studeert. In verband met het ontbreken van de financiële middelen, Deze is in de financiële problemen gekomen omdat de hoge huur van zijn woning door diverse verdrietige omstandigheden niet meer kan betalen

De term 'Het explosieve kind' roept vast een herkenbaar beeld van een kind op. Een kind dat moeite heeft met het reguleren van emoties. Een kind dat snel, vaak en heftig gefrustreerd is. Een kind dat moeite heeft om adaptief en/of flexibel te reageren in situaties. Een kind dat vaak gezien wordt als koppig, manipulatief, brutaal, aandacht. Casus tommie. Tommie is 8 jaar en woont samen met zijn ouders en zijn 3 jarige zusje Fleur. Sinds 8 maanden is Tommie gediagnosticeerd met acute lymfatische leukemie. Dit heeft het leven van Tommie en zijn gezin flink verandert. Gelukkig voor Tommie is er geregeld dat hij thuis zorg & chemo kuur kan krijgen CASUS 1: Kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) Pieter is een jongen van 6 jaar met een LVB en een ASS problematiek. Hij zit op het SBO (speciaal basis onderwijs). Pieter woont thuis met een zusje van 4 en een broertje van 8 jaar. Vader werkt en moeder is thuis voor de kinderen Het Probleem. De directeur zat met een probleem. Na een analyse bleek dit om de essentiële vraag te gaan of een kind al dan niet uit het gezin geplaatst moest worden. Het eerste concrete gevolg was dat elke casus plenair besproken ging worden en dat de pro's en contra's over uitplaatsing structureel besproken werd

casus hechtingsstoornis - gedragsprobleem en stoornisse

Een kind dat gedesorganiseerd gehecht is, laat tegenstrijdig gedrag zien: chaotisch, angstig, bizar. Voor het kind is de opvoeder een bron van angst, maar tegelijk de beschermer. Het kind gaat op een wisselende manier met afscheid nemen om, het kan dan ineens verstillen of bang worden. Het gedrag is onberekenbaar Goede afstemming van zorg kan bij de behandeling van een verstandelijk beperkt kind met ernstige gedragsproblemen voorkomen dat hij getraumatiseerd raakt en uit huis geplaatst wordt. Als kinderen met een verstandelijke beperking gedragsproblemen ontwikkelen, krijgen zij en hun ouders/verzorgers vaak met veel verschillende behandelaren te maken Autonomie-problemen. Autonomie is de ruimte die je hebt om je eigen gang te gaan. Bij een autonomie-probleem heeft een kind dus te weinig ruimte om zijn eigen ontwikkeling te volgen, om zelf te bepalen wat er met hem gebeurt, en om dingen te kunnen doen die bij zijn of haar leeftijd horen Casus Een kind is uit een hoog bed gevallen. Er lijkt gelukkig niets aan de hand te zijn. Nadat je het kind hebt getroost, heeft het kind de hele middag weer heerlijk gespeeld. Vragen 1. Wat zou jij doen? 2. Wat zijn redenen om niets te vertellen aan de ouders? 3. Wat zijn redenen om het wel te vertellen? 4

Leer van deze 50 casussen over probleemgedrag

De casus kan te beschrijvend zijn, zodat de meeste analyses van problemen en oplossingen al zijn weggegeven. De casus kan te veel omvattend zijn, waardoor de link met de te toetsen leerdoelen verdwijnt Leer het kind rekening te houden met de omgeving. Leer het kind om zich in anderen te verplaatsen (empathie). Zorg voor voldoende waardering en respect. Vertel duidelijk de consequenties, zowel positief als negatief. Zorg voor leuke momenten op een dag. Zorg voor herhaling. Evalueer de goede en minder goede dingen op een rustig moment

Let op kinderen van ouders met psychische problemen

Complex trauma als basis voor probleemgedrag. Wanneer een leven getekend is door veel, complex trauma is terugtrekking, maar ook agressie vaak voorkomend probleemgedrag. casus. Autisme en dwanghandelingen. Perspectief bij ernstige verstandelijke beperking in combinatie met autisme, dwanghandelingen en zelfverwonding Casus 12: Medewerker wordt om bedrijfseconomische redenen ontslag aangezegd en met onmiddellijke ingang met betaald verlof gestuurd Een medewerker krijgt op de laatste dag van de maand te horen dat zijn werkgever om bedrijfseconomische redenen toestemming voor ontslag voor hem wil aanvragen Casus 06A Fase A Titel Ziek kind Onderwerp Bovenste luchtweginfectie Aanwezigheid van dit symptoom is een teken van een ernstig oxygenatie probleem (Alarmsymptoom). Pneumonie is dan waarschijnlijk. Afwezigheid van cyanose slap en ernstig ziek kind met kreunende ademhaling. Pneumonie Hoesten Neusvleugelen Tachypneu Suf.

Gedragsproblemen en -stoornissen kinderen Tips

 1. Risicofactoren. Gedragsproblemen ontstaan door een wisselwerking tussen meerdere factoren, die per kind en gezin kunnen verschillen. Daarbij kan het probleemgedrag zelf negatieve reacties uit de omgeving oproepen, zoals afwijzing of ruzie, die het gedrag verergeren
 2. Casus De angst lag bij Ze zat overvol met stress en had het gevoel dat als er nog maar één ding zou gebeuren, de emmer over zou stromen. Ze had een heftig jaar achter de rug waarin veel dingen waren gebeurd. · Geen vooroordelen hebben over het probleem, in dit geval de manier waarop de spin het huis binnen is gekomen. 4
 3. casus kind met een beperking 15 Abdullah blijkt gehandicapt te zijn Over Stimulansz 17. Stimulansz 15 jaar casus noodopvang en verveling De taal is soms een probleem, maar met handen en voeten kan veel. Er blijken ook redelijk veel asielzoekers te zijn die Engels spreken,.
 4. Werken met casussen uit praktijkverhalen -> heterogene groepen maken zodat scholen van en met elkaar kunnen leren. -> koppeling naar oorzaak - gevolg - gedrag. Hebben we hier te maken met instrumentele agressie of met frustratieagressie? -> reactie op het gedrag -> reflectie en kansen voor het kind
 5. Vergeleken met kinderen van gezonde ouders lopen kinderen met een verslaafde ouder of een ouder met psychische problemen een drie tot dertien keer hoger risico om zelf ooit psychische of verslavingsproblemen te krijgen. Dit geldt niet alleen voor een kind van een alcohol- of drugsverslaafde,.
 6. Annemiek Beemster werkt als verpleegkundige in de wijk met Positieve Gezondheid en deelt een casus. Mevrouw Scholten* (86) krijgt ADL-zorg vanwege kortademigheid. Na een schouderoperatie heeft ze de nodige complicaties gehad, maar desondanks lijkt ze nog positief in het leven te staan

Casus ADHD. Moeder Lidia wordt op school geroepen voor een gesprekje met de juf. Ze voelt het al aan, ze kent haar zoon Stefan en vraagt zich af wat er is gebeurd. Eenmaal op school gekomen en aan de tafel zittend bij de juf is ze toch wel wat nerveus. De juf steekt meteen van wal en vertelt dat er met Stefan in de klas werkelijk niets te beginnen is Casus gedragsproblematiek Michel (17) was al vroeg een probleemkind. Op de basisschool vond hij moeilijk aansluiting bij klasgenootjes en stond veel alleen. Na observatie werd asperger gediagnosticeerd. Op grond daarvan werd hij doorverwezen naar cluster 4 onderwijs Casus. In september start Juffrouw Hanne in het 2de leerjaar met een nieuwe klas. Onmiddellijk valt op dat één leerling het moeilijk heeft met bewerkingen tot 10. Ze maakt rare onverklaarbare fouten en juffrouw Hanne neemt contact op met de ouders en vraagt of ze de leerling willen laten testen door een logopediste De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Inzet in het onderwijs De casus wordt ingezet tijdens het blok- of lijnonderwijs waarin klinisch redeneren wordt onderwezen. De casus is met name bedoeld voor het blokonderwijs over ademhaling. Literatuur Boek Kindergeneeskunde

Deel 1 casussen - verbeterde versie casus kind en

 1. Signalen van problemen sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in verschillend tempo. De schema's opgenomen in dit artikel zijn gemiddelden en kunnen mogelijk op problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling duiden, maar kunnen niet gezien worden als diagnostische criteria. In onderstaande schema's zijn verschijnselen beschreven die kunnen duiden.
 2. Het eerste probleem waar u tegen aan kunt lopen als u een ADHD-patiëntje in de stoel krijgt, is dat u vaak niet weet dat het ADHD heeft. Immers in de gebruikelijke anamnese wordt niet gevraagd of er problemen zijn met het gedrag van het kind of met de geestelijke gesteldheid
 3. Euthanasie bij kinderen: oplossing of probleem? Geplaatst op 30/09/2019 door Matthijs Woudenberg Indien volwassenen ziek zijn en ondraaglijk lijden, dan is er een mogelijkheid tot euthanasie
 4. Als er problemen zijn met het gedrag van een kind, komen ouders vaak in een negatieve spiraal terecht. De ouders gaan steeds harder 'werken' om te zorgen, dat het gedrag van het kind verandert, het kind lijkt steeds vaker in weerstand terecht te komen. Natuurlijk hangt dit ook samen met de irritaties en frustraties, die wederzijds ontstaan
 5. Ontdekken sociaal-emotionele problemen. Afwijkingen kunnen mogelijk al vroeg door de ouders ontdekt worden doordat zij hun eigen baby vergelijken met andere baby's van dezelfde leeftijd. Vervolgens signaleren zij bijvoorbeeld dat hun kind nooit oogcontact maakt, of nog nooit gelachen heeft
 6. De casussen zijn gebaseerd op ervaringen van zorgorganisaties. In de 'Vindplaats' bieden zie je de factoren die van invloed zijn op hoe medewerkers omgaan met (probleem)gedrag. Bij het verbeteren van het omgaan met probleemgedrag zijn er twee hulpmiddelen belangrijk: 1

Gedragsproblemen bij kinderen - Wij-leren

 1. kind en gezin zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan met het eigen sociale netwerk en met wat er in de samenleving in brede zin voorhanden is, waar nodig ondersteund door professionals. 1 Care for Obesity, Concept Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas
 2. Door de informatie over NLD van Balans te vergelijken met de signalen van uw kind en de signalen van hoogbegaafdheid ernaast te leggen kunt u een handvat krijgen waar de grootste problemen liggen. Soms kan de diagnose NLD zijn, en is er sprake van hoogbegaafdheid waarbij sprake is van een forse verbaal-performaal kloof
 3. Erum is een jongedame van 16 jaar met een gemiddelde intelligentie. Ze is handig met computers en chat graag in het Engels met jongeren in het buitenland. Zo op het eerste gezicht is ze een gewone tiener waar niets mee aan de hand lijkt te zijn. Maar schijn bedriegt: Erum heeft een lange hulpverleningsgeschiedenis
 4. Een kind met fragiele X syndroom heeft langer de tijd nodig om bijvoorbeeld te leren staan en lopen. Ook leert het kind later praten. Meestal heeft het moeite met leren en een milde tot ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast zijn sommige kinderen met het fragiele X syndroom drukker dan andere kinderen
 5. De afgelopen 20 jaar is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. Intussen heeft ruim 15% van de kinderen last van overgewicht en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog zal toenemen. Omdat overgewicht tot serieuze medische en psychische problemen leidt, zijn goede diagnostiek, behandeling en preventie van groot belang
 6. Het kind leert dan te plassen in een half slaap-waak toestand en zal hierdoor juist vaker in bed gaan plassen. Bij bedplassen schaamt het kind zich ook voor het probleem. Het slapen bij vriendje of met de school een weekje weggaan is voor deze kinderen bijna onmogelijk. Het bedplassen heeft op deze manier ook effect op het sociale leven van het.
 7. Een financieel probleem kan ook een gevolg van een ander psychosociaal probleem. Het heeft zowel te maken met je eigen gevoelens en gedachten als met sociale omstandigheden. Mensen met een laag inkomen (22%) rapporteren vaker psychische klachten dan mensen met een hoog inkomen (10%)

Casus Sam - Autisme Jonge Kind

 1. Professionals met verschillende deskundigheid rondom ouders en kinderen moeten beschikbaar zijn. We hebben elkaar nodig. Samen zorg verlenen aan ouders met ernstige psychische problemen, en samen zorgen voor een gezonde en veilige context voor de kinderen
 2. Na een gesprek met de directeur, de juf en de observatrice waren wij van mening dat we Bas niet moesten straffen (wat de huisarts ons ook al met klem op het hart had gedrukt) maar wijzen op zijn gedrag. Op zo'n moment ben je je zeer bewust van het feit dat het jouw kind , vles en bloed van net 4 jaar is
 3. Mevrouw De Jager is 69 jaar. Zij is sinds tien jaar weduwe en heeft drie kinderen, twee dochters en één zoon. Een dochter woont op veertig kilometer afstand, de andere kinderen wonen veel verder weg. Mevrouw woont zelfstandig in het centrum van een
 4. Twee casussen met uitleg. Voor de problemen van de zoon wil hij advies inwinnen bij de jeugd-ggz. De huisarts vertelt de ouders dat ze hun ouderschap goed moeten vormgeven door zorg te dragen voor de zoon (goede hulpverlening en die ook volgen) De veiligheid van het kind blijft immers de verantwoordelijkheid van beide ouders
 5. Praat erover met je kind, stel vragen wat je kind nodig heeft van jou. Beloon positief gedrag. Help het kind structuur in de dag te brengen, een regelmatig dag/nacht ritme is erg belangrijk; Stimuleer de jongere dingen te doen die hem een positief en actief gevoel geven. Ga samen iets doen wat het kind graag doet, zoals winkelen of voetballen
 6. Wanneer ouders merken dat hun kind zich zó angstig gedraagt dat het moeite heeft met sociale contacten en in zijn ontwikkeling, doen ze er goed aan de huisarts te raadplegen. Deze verwijst bij aanwijzingen van een angststoornis ouders en kind door naar een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie of naar de jeugdafdeling van een GGZ-instelling
 7. Alle kinderen hebben wel eens problemen met hun gedrag. Dat hoeft op zich niet problematisch te zijn. Het wordt pas een probleem als het lang duurt, ze ernstig zijn voor het kind zelf of voor de omgeving, of wanneer het probleem heel vaak voorkomt. Vaak spelen verschillende factoren een rol. Zoals aanleg en de ontwikkeling van het kind

Pedagogisch Werk - Casus Op Maa

Elf casussen over kindermishandeling die onderdeel zijn van Training Werken met de Meldcode voor professionals in jeugdgezondheidszorg. Doel: Aan de hand van casussen professionals in jeugdgezondheidszorg trainen in omgaan met signalen van kindermishandeling voor gebruik meldcode huiselijk geweld Psychische problemen of een chronische ziekte kunnen ouders beperken in het geven van voldoende ouderlijke zorg en ernstige relatieproblemen kunnen leiden tot spanningen waar de kinderen onder lijden. Ook de eigen jeugdervaringen van de ouder(s) zijn van grote invloed op de manier waarop ouders met hun kind omgaan Handelingsstrategieën worden uitgewerkt, er wordt een tijdshorizon opgesteld en verantwoordelijkheid wordt verdeeld. Na het einde van de tijdsperiode wordt een schriftelijk evaluatie gemaakt vanuit nieuwe verhalen om te zien waar het kind NU is. Casus Leerkracht basisonderwijs Het gaat om een jongen van 5 Ik maak vaak ouders mee die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. We krijgen soms ook een melding van kindermishandeling. Die meldingen komen soms via het AMK, maar niet altijd. Meldingen over huiselijk geweld krijgen we soms ook. Ik ga dan in gesprek met de ouders en leg dan uit dat het niet goed is voor de kinderen

Voorkom dat er onnodige irritaties, problemen, meningsverschillen, of nog erger ruzie met je oudere kinderen ontstaat. Ouderlijke invloed Als je kinderen nog heel jong zijn heb je als vader en moeder veel invloed op de kleintjes en doen ze in principe datgene wat jij als liefhebbende ouder wil dat er gebeurt Casus 1 Je bent arts-assistent op de afdeling Interne Oncologie en je ziet een 59-jarige vrouw die is verwezen door de chirurg wegens een gemetastaseerd mammacarcinoom. Casus 2 Je bent assistent chirurg en bespreekt met een 56-jarige vrouw de behandeling van het bij haar door middel van een biopt vastgestelde DCIS van de rechter mamma. Casus 3 Je bent oncoloog. Bij een vrouw is recent een. Uw kind krijgt dan ook extra vocht met een infuus. Ook krijgt uw kind dan soms een bloedtransfusie. Soms krijgt een kind hydroxyureum. Dit is een medicijn dat de aanmaak stimuleert van rode bloedcellen die niet in sikkelcellen veranderen. Ook kan een kind een bloedtransfusie krijgen met rode bloedcellen die niet in sikkelcellen kunnen veranderen In het kader van mijn opleiding klinische psychologie loop ik stage bij GGZ-KetNet, afdeling Stemmingsstoornissen. Vandaag zal ik de casus van mevrouw C. presenteren in het multidisciplinair teamoverleg. Ik heb mij grondig verdiept in het dossier van mevrouw C. en ik heb in de afgelopen maanden meerdere gesprekken met haar gevoerd Anouk is net twee jaar geworden. Zij woont samen met haar vader, moeder en kleine broertje van 4 maanden in een eengezinswoning. Zij gaat 1 dag in de week naar oma en 2 dagen naar de kinderopvang. De overige dagen is zij thuis. Anouk is volgens haar ouders altijd al een temperamentvol kind geweest

Casus; gedragsproblemen

Mijn verhaal begint al in mijn vroege kinderjaren. Ik was een klein meisje van amper vijf jaar. Mijn vader was voor mij een boeman. Hij zat in die tijd niet goed in zijn vel. Hij had problemen op zijn werk en reageerde dat thuis af door te veel te drinken, te schreeuwen en te slaan. Mijn moeder en ik (enig kind) en soms ook de buren, waren dan. De casussen waarmee gewerkt wordt zijn: Oefenen met het startgesprek met kind en ouder. Casus over boosheid. Casus over concentratieproblemen. Casus leerprobleem. Casus angst. Deze casussen zijn samengesteld uit de dagelijkse praktijk en dagen uit tot het naast elkaar gebruiken van verschillende technieken, materialen en modellen

Video: Casus Leidster kinderopvang Lian - Casus Op Maa

Casus: Kind met koorts en huiduitslag. redactie. Redactioneel, 13 september 2018. Casus: Een tien maanden oud meisje bezoekt het spreekuur in verband met koorts en huiduitslag. Uit de voorgeschiedenis kent u haar met wat eczeem in de hals. Zij heeft sinds drie dagen toenemende huiduitslag, hierbij is zij ziek en heeft zij hoge koorts moeite heeft met het dichtmaken van kleine knoopjes. Koen zelf geeft aan: Ik kan niet mooi schrijven en ik ben ook nog onhandig. Anamnese Koen zit in groep 4 van het basisonderwijs. Er zitten 32 kinderen in zijn groep. Op school zijn er geen problemen in het verwerken van de leerstof. Hij heeft alleen een 5 voor het va

Casus verstandelijke beperking MZProfie

Casus oplossen in vijf stappen. 1. Het selecteren van de feiten. 2. Het selecteren van de rechtsregel(s). 3. D.. Casus mevrouw Bogers 2 Mevrouw Bogers lijdt aan dementie. In 2012 maakte RTV Rijnmond een prachtig en aangrijpend portret van laatste haar door Alzheimer verkleurde jaren. Dit is deel 2 van 4 Bekijk dit deel 2 van 4 van de film en herschrijf het verpleegplan dat van deel 1 is gemaakt met behulp van het volgende kernbegrip en de volgende deelvragen Casus NAH Casus NAH. Rick is een jongeman van 24 jaar. Hij groeit op in een gezin, bestaande uit vader Karl (50 jaar), moeder Brenda (49 jaar) en zus Kim (22 jaar). Het gezin woont al sinds Ricks geboorte in eengezinswoning in een nieuwbouwwijk in de grote stad. Als klein jongetje heeft Rick al iets met motoren Je kind heeft problemen met het reguleren van zijn emoties. Probeer zijn gedachten te herstructureren, zodat dit beter gaat. Leg je kind uit dat hij het gedrag van anderen te negatief inschat. Leer je kind zich te verplaatsen in anderen: laat hem zien en ervaren wat het effect van bepaald gedrag op iemand is

Casus zestienjarige adolescente met borderline, depressie

Wanneer een kind met spina bifida in toenemende mate problemen krijgt met lopen, plassen en met het kwijtraken van de ontlasting kan dit veroorzaakt worden door een tethered cord. Dit probleem kan verholpen worden met een operatie waarbij het ruggenmerg los gemaakt wordt van het wervelkanaal waardoor het weer vrij kan bewegen casus over ADHD Karel heeft AD(H)D, hij weet dit maar zegt het liever niet. Op school is het bekend bij de leraren maar die vergeten het gerust. Daardoor loopt Karel regelmatig tegen zaken aan die hij niet begrijpt. Concentreren op de vakken die hij niet leuk vindt lukt hem niet. De stof is saai en de leraar maakt het niet leuker met elkaar durven te zeggen: dit is in deze situatie, op dit moment, waar we met elkaar achter kunnen staan. Zo kunnen we als eenheid optreden. En dat is winst. Maar niet de enige winst. De winst zit 'm mis-schien nog wel meer in het leren om op deze manier met elkaar naar problemen te kijken. Erkennen dat er een dilemma is dat niet voo Casus Irma. Irma (groep 5 van taak altijd nauwgezet uit. Zij vraagt nooit om meer uitdaging. Haar scores zijn bovengemiddeld. Wel heeft de leerkracht met de ouders van Irma gesproken over de vraag of zij aangemeten waardoor ze niet opvalt. Irma is duidelijk een onderpresteerder. Haar houding behoedt haar voor grote problemen door. Casus. Mevrouw V. woont op het landgoed van een zorgaanbieder. Zij heeft een verstandelijke beperking (hoog niveau) en is waarschijnlijk beginnend dementerend. Zij mag onbegeleid over het terrein fietsen. De geestelijk verzorger bespreekt maandelijks de voorbije weken met haar. Meestal wordt met gebed afgesloten

Deze casus moesten sharon en ik tips voor vinden: Niet weggaan mamaaa! Je zit op een verjaardag en raakt aan de praat met een jonge moeder naast wie je bent komen te zitten.Nadat jij haar hebt vertelt dat je in een kinderdagverblijf werkt, wil ze graag je advies.Haar dochter brengt ze namelijk sinds kort naar een kinderdagverblijf, maar dat vind ze erg moeilijk Casus 1 Moeder vindt dat Ivo zijn kamer moet opruimen. Binnenshuis leidt dat tot conflicten en problemen met ouders. Een kind dat veel krijgt ook problemen, omdat de meeste leeftijdgenoten dat gedrag niet accepteren. Maar ook een kind met internaliserende gedragsproblemen komt moeilijk aan vriendjes of vriendinnetjes, omda Samenwerken met familie is een belangrijke opdracht voor professionals in de zorg. Ouders zijn assertiever of wantrouwend geworden door slechte ervaringen met de zorg voor hun kind. Alles staat of valt samen met verbinden met de ouder van het kind dat je begeleidt, daar kun je haast niet genoeg aandacht aan besteden, aldus orthopedagoog Chiel [

Lezing Utrecht; DecCasus: Kind met koorts en huiduitslag - DOQGooi het mishandelde kind niet met het badwater wegBasisboek systeemgericht werken bb by ThiemeMeulenhoff - IssuuBianca Contextuoloog – Het beste voor mijn kind én voorPPT - Coping PowerPoint Presentation - ID:971758

Dit heeft een invloed op hoe ze zich ontwikkelen en de beslissing die ze nemen. Met behulp van Bronfenbrenner kunnen we deze invloedsferen categoriseren. We behandelen een aantal systemen en hoe ze helpen gedragingen in de Puberruil casus te verklaren. Microsysteem . De elementen van dit systeem bestaand in de directe omgeving van het kind Casus Intensieve Behandeling Thuis voor jeugd (IBT-J) Zij hoorden van moeder dat D. nog nooit eerder dergelijke problemen heeft gehad. D. haar stemming moduleert vlak tot depressief, hierover is contact met het OKT. In overleg met de kinder- en jeugdpsychiater is besloten de zorg direct vanuit IBT-J te leveren,. Casus 3. Eva (...) Eva, een gezond kind zo leek het. Een gemakkelijk kind ook. Eva kreeg problemen met de fijne motoriek, ze kon haar vitamine pilletjes niet meer zelf van tafel pakken en in haar mond stoppen. Het zelf eten en drinken werd moeilijker voor haar De ouders van Jim (12 jaar) en Marc (8 jaar) gaan na 14 jaar huwelijk scheiden. Ze hebben de afgelopen jaren veel ruzie gehad en kunnen absoluut niet meer door één deur. Daarom logeert vader al 3 maanden bij een vriend. Moeder en kinderen wonen in de echtelijke woning. Door de situatie is het voor.

 • Vanilia Outlet.
 • Tiny apartment.
 • Word sticker template.
 • Vlees met spek eromheen naam.
 • Balmain Hair Extensions.
 • Vakgarages.
 • Admiraal betekenis.
 • Tips ADHD volwassenen.
 • Volvo FH4 dashboard.
 • Schilderij opspannen Almere.
 • Chris Isaak Wicked Game chords.
 • Pijnlijke bult binnenkant wang.
 • Kortingscode Party City.
 • LinkedIn logo vector.
 • Mario Odyssey Woestijnrijk walkthrough.
 • Kizomba lessen.
 • Fresh Click hulzen.
 • Lavendel Provence.
 • MSC Seashore dekkenplan.
 • Premaster Psychologie Rotterdam.
 • Krijgsgevangenen 1940.
 • Huisartsen bellevue Izegem.
 • Wat zijn calorieën Wikikids.
 • Disneyland kerstballen.
 • TARUP operatie.
 • Phlebodium verliest bladeren.
 • Bergman Clinics telefoonnummer.
 • Kader maken in Paint.
 • Stockcar race agenda 2019.
 • Cottage huizen.
 • Lake Louise Ski Resort.
 • Amy Ogene gezondheid.
 • Messi best goals.
 • Hoogste Col Frankrijk.
 • Pesten theorie.
 • Tips en tops projectgroep.
 • Minor Intercultureel werken.
 • Arthurepiek.
 • The human centipede ii full sequence 2011 imdb.
 • Tips achtergrond website.
 • Rolletjes bit.