Home

Handelsnaamwet overheid nl

wetten.nl - Informatie - Handelsnaamwet - BWBR000190

Handelsnaamwet; Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling. Geen. Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG Sla de regeling op Handelsnaamwet Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz Andere sites binnen Overheid.nl. Aankondigingen over uw buurt. Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buurt; Dienstverlening. Vergelijken van Handelsnaamwet, inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op ..

Cassatie in civiele zaken

 1. Handelsnaamwet Artikelen: 6c , 11 Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaak
 2. g onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover die ten gevolge.
 3. g die aan het handelsverkeer deelneemt, presenteert zich onder een bepaalde naam, een handelsnaam.Om misleiding of verwarring bij het publiek door het gebruik van overeenstemmende handelsnamen te voorkomen, kent men in Nederland de Handelsnaamwet (afkorting: Hnw).. Onder handelsnaam verstaat de Hnw 'de naam waaronder een onderne
 4. g biedt voor je bedrijfsnaam. Zo is je naam niet beschermd tegen: Identieke of gelijkende bedrijfsnamen die gebruikt worden buiten jouw werkgebied. De bescher

Bescherming van de handelsnaam is voor het Nederlandse rechtsgebied geregeld in de Handelsnaamwet. Deze wet stamt uit 1921. Volgens artikel 1 van de wet is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Onder de Handelsnaamwet wordt dus alleen een commercieel bedrijf beschermd tegen misbruik van zijn handelsnaam De handelsnaam is de naam die u gebruikt bij het ondernemen. Het handelsnaamrecht ontstaat door het gebruik van de handelsnaam. U moet uw handelsnaam actief gebruiken om bescherming te krijgen van de Handelsnaamwet. Bijvoorbeeld in uw reclame, op uw gebouw, website en facturen U mag niet zomaar een bedrijfsnaam (handelsnaam) gebruiken. Deze moet aan de Handelsnaamwet voldoen. Lees hier de regels. Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie) 2020-06-29; Belastingrente en invorderingsrente. Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst 2 soorten rente: belastingrente en invorderingsrente. De Handelsnaamwet (Hnw) definieert in artikel 1 een handelsnaam als de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Volgens art. 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren waardoor bij het publiek verwarring te duchten is.Of een jongere handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naam van een oudere onderneming hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van de.

overtreding handelsnaamwet melden - Meld

Een handelsnaam mag geen verkeerde indruk wekken omtrent de aard, de eigendom of de rechtsvorm van de onderneming.Ook mag geen verwarring ontstaan doordat verschillende ondernemingen (bijna) dezelfde naam of hetzelfde merk voeren. De Handelsnaamwet geeft regels om een en ander te voorkomen. Een korte, overzichtelijke wet, die echter tot een zee van jurisprudentie aanleiding heeft gegeven Aanmelding voor berichtenservice overheid laat eigen verantwoordelijkheid gebruiker onverlet 04.02.2020 In deze uitspraak overweegt de Afdeling dat de aanmelding voor de berichtenservice van de overheid de gebruikers ervan niet van de verantwoordelijkheid ontslaat ervoor zorg te dragen dat zij op de hoogte van vergunningverlening geraken Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. In Nederland is het ontstaan en de bescherming van handelsnamen al sinds 1921 geregeld in de Handelsnaamwet. Hoewel deze wet relatief oud en weinig gewijzigd is, komen handelsnaamgeschillen nog vaak voor. Een handelsnaam kan namelijk een bepaalde waarde hebben voor een onderneming. In dit artikel Continue Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet voor 2021 (overheid.nl). 1 het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting (officielebekendmakingen.nl) bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken

Handelsnaamrecht - Wikipedi

Het wetboek meldt: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Veel onderneming gebruiken hun handelsnaam ook als merknaam. Het is daarom verstandig om j e handelsnaam ook gelijk als merknaam vast te leggen. De bescherming van je handelsnaam is beperkt tot de naam zelf Recreatiepark Sondelergaast is een in Friesland gelegen bungalowpark met ruim veertig recreatiewoningen. Recreatiecentrum Sondel B.V. (hierna: Sondel B.V.) is beheerder van het recreatiepark Sondelergaast. Daarnaast is Sondel B.V. onder andere eigenaar van de centrale voorzieningen, de algemene terreinen en de infrastructuur van het park. De percelen met de daarop gebouwde bungalows zijn in. Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier 0000283357

Overheid.nl ; Home; Uitgebreid zoeken; Mijn abonnementen; Help; U bent hier: Home; Handeling 2006-2007, pag. 660 de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484),. Nog even ter herinnering, onder de handelsnaam verstaat de Handelsnaamwet in artikel 1 'de naam waaronder een onderneming wordt gedreven'. Drie vereisten dus, een naam, 'wordt gedreven' en een onderneming. Die handelsnaam, het eerste vereiste dus, kan zowel een beschrijvende naam als een eigen-, creatieve of fantasienaam zijn In de Handelsnaamwet is bepaald welke eisen worden gesteld aan een handelsnaam. Zo moet deze voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van bestaande handelsnamen en moet de handelsnaam als vlag de lading dekken. Een eenmaal geregistreerde handelsnaam wordt door de Handelsnaamwet beschermd. Anderen kunnen deze daardoor niet zo maar gebruiken Overheid.nl ; Home; Uitgebreid zoeken; Mijn abonnementen; Help; Aankondigingen over uw buurt van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van.

D e Handelsnaamwet (Hnw) definieert in artikel 1 een handelsnaam als de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Volgens art. 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren waardoor bij het publiek verwarring te duchten is U mag niet zomaar een bedrijfsnaam (handelsnaam) gebruiken. Deze moet aan de Handelsnaamwet voldoen. Lees hier de regels. Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie) 2020-06-29; Incassobureaus en deurwaarders. Betaalt uw klant niet of betaalt u zelf uw klant niet? Dan kunt u te maken krijgen met incassobureaus en deurwaarders. Lees. Nysingh is een full service kantoor. We voelen ons thuis bij de organisaties die Nederland vormen. Ondernemingen, overheid en de zorg- en onderwijsinstellingen. We kennen de weg in deze sectoren, waar vooruit de richting is. Nysingh. Thuis in jouw wereld Andere sites binnen Overheid.nl Andere sites binnen Overheid.nl. Aankondigingen over uw buurt. Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar gebruiken. Deze moet aan de Handelsnaamwet voldoen. Lees hier de regels. Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie) 2020-06-29; Incassobureaus en deurwaarders. Betaalt uw klant niet of.

Behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over inbewaringneming en instelling van een vordering tot teruggave van cultuurgoederen afkomstig uit een tijdens een gewapend conflict bezet gebied (Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied) (30165); - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het. Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie; 01-06-2020: 1952-1953: Kamerstuk 2600, nr. 4: Tweede Kamer der Staten-Generaa Handelsnaamwet [Tekst geldig vanaf 01-09-2017] [Tekst geldig vanaf 01-09-2017] Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? U kunt dan bezwaar maken en eventueel in beroep gaan. Bekijk hoe u dat doet. Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie) 2020-09-07; Bedrijfsnaam of handelsnaam vastleggen. U mag niet zomaar een bedrijfsnaam (handelsnaam) gebruiken. Deze moet aan de Handelsnaamwet voldoen Onder de Handelsnaamwet wordt dus alleen een commercieel bedrijf beschermd tegen misbruik van zijn handelsnaam. Een handelsnaamrecht ontstaat door de handelsnaam in gebruik te nemen in het economisch verkeer. Wettenbank van overheid.nl; Bronnen, noten en/of referentie

Bijlagen 2600 1—2 iweede Kamer Wijziging van de Handelsnaamwet (Stb. 1921, no. 842) 2600 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van We Juridisch woordenboek over het begrip handelsnaamrecht. handelsnaamrecht. Het handelsnaamrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat alles met betrekking tot de handelsnaam regelt. Deze regels volgens uit de Handelsnaamwet

Beschermt de Handelsnaamwet mijn bedrijfsnaam? Onel

Artikel 1 Omschrijving handelsnaam Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. Artikel 2 Handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is overdraagbaar De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt. 4. De beoordeling 4.1. Eiseres baseert haar vordering op art. 5 van de Handelsnaamwet. Die bepaling luidt als volgt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der. wetten.nl - Regeling - Handelsnaamwet - BWBR0001906 wetten.overheid.nl. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt,.

Handelsnaam - Wikipedi

ZITTING 1953—1954 — 2600 Wijziging van de Handelsnaamwet (Stb. 1921, no. 842) NOTA VAN WIJZIGINGEN (Ingezonden bij brief van 15 Maart 1954) No. 6 3 Het ontwerp van wet wordt als volgt gewijzigd Een handelsnaam is volgens de Handelsnaamwet 'de naam waaronder een onderneming wordt gedreven'. Het gaat daarbij dus om de naam waarmee een onderneming zich in het handelsverkeer presenteert. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen: ' Taartenwinkel ', ' Parfumswinkel ', ' Studentenverhuisservice ', ' Verfvoordelig ', ' de Slaapspecialist ' of de minder betamelijke. Zoals gebleken is het inleidend verzoek gegrond op artikel 6 Handelsnaamwet en de verbodsbepaling van artikel 5 Handelsnaamwet welke laatste bepaling luidt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover.

Bedrijfsnaam of handelsnaam vastleggen Ondernemersplein

 1. g wordt gedreven.. Dit kan de statutaire naam van een vennootschap zijn, of de naam die op het briefpapier wordt weergegeven. De naam ontstaat enkel door het voeren daarvan en bestaat zolang de handelsnaam wordt gebruikt
 2. In dit proefschrift wordt onderzocht of de Handelsnaamwet nog wel voldoende aansluit bij de huidige tijd. Ondanks de vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet sinds 1921 nauwelijks gewijzigd. De laatste noemenswaardige studie over het..
 3. g wordt gedreven . Een naam wordt dus pas gezien als handelsnaam wanneer zij als handelsnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer. De naam staat bijvoorbeeld op de gevel, op visitekaartjes en briefpapier, het publiek kent de onderne
 4. g in de failliete boedel. De curator zal, om de schuldeisers en zijn eigen salaris te voldoen, proberen deze bezittingen voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te verkopen. Ook een handelsnaam valt onder de bezittingen van [
 5. g onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover die ten gevolge, in verband met de.
 6. Vastgoed en Overheid (Bestuursrecht) Ook zou Appcomm moeten afzien van de domeinnaam appcomm.nl. De rechtbank oordeelde allereerst dat beide handelsnamen sterk op elkaar lijken, Niet elk verwarringsgevaar is voldoende voor het toewijzen van een verbodsvordering op grond van de Handelsnaamwet
 7. Andere sites binnen Overheid.nl Aankondigingen over uw buurt. Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buurt; dat het beroep van de deken op het verbod in de Samenwerkingsverordening afstuitte op artikel 1 Handelsnaamwet. De deken heeft.

Zoekresultaat Overheid

wetten.nl - Regeling - Handelsnaamwet - BWBR0001906 wetten.overheid.nl 1 Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan ieder belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de kantonrechter verzoeken degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te. Het Gerechtshof Den Haag heeft in het Parfumswebwinkel-arrest uit 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2622) onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis bij de Handelsnaamwet en het Artiestenverloningen-arrest bepaald dat er bijkomende omstandigheden zijn vereist als het gaat om een louter beschrijvende handelsnaam in relatie tot artikel 5 Handelsnaamwet

Is verwarring voldoende om voor bescherming van handelsnamen? De rechtspraak ontwikkelt zich snel. Een recente uitspraak over webcam-sex.nl illustreert dit.Bescherming van handelsnamenVolgens Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) kan er een verbod op een handelsnaam bij de rechter worden gevorderd. Art. 5 Hnw luidt als volgt:Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming. Het is dus mogelijk dat ondernemingen dezelfde handelsnaam voeren zolang zij niet in elkaars vaarwater zitten. Het handelsnaamrecht is dus in tegenstelling tot het merkenrecht geen exclusief recht. Het beschermingsstelsel is door de wetgever neergelegd in de Handelsnaamwet Bedrijfsnamen zijn op verschillende manieren te beschermen. Een gebruikelijke manier is door de bedrijfsnaam als merk te registreren. Dat men door feitelijk gebruik van een naam voor (bepaalde) activiteiten van de onderneming ook automatisch - dus zonder enige registratie - rechten aan deze naam kan ontlenen, is men zich vaak niet of minder bewust Gaat u een bedrijf starten of overnemen? Hier vindt u alle wetten en regels waar u mee te maken kan krijgen

Een handelsnaam wordt volgens de wet gezien als de naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. In de handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander wordt gebruikt Misbruik? van handelsnaam - Beste,Sinds jan 2007 ben ik eigen ondernemer als webhoster / bouwer etc.Mijn bedrijf heet Your Web Solutions. nl (aub niet klikbaar maken)Een maand of 2 geleden werd ik via een goede kennis gewezen op your web solution. nl (zonder een S).Deze meneer.

De bescherming van de handelsnaam tegen verwarrin

slachtoffer, verdachte, getuige: overtredingen melden via meld.nl, overtreding tegen personen, goederen, openbare orde, openbaar gezag, hulpbehoevenden, ve De SIDN heeft voor conflicten omtrent .nl-domeinnamen een op het UDRP gebaseerde geschiloplossingsprocedure ingesteld. Ook hier wordt de beslissing genomen door arbiters. Deze procedure kan naast bezitters van een merkenrecht ook door degenen die willen optreden tegen het gebruik van een handels- of eigennaam in een domeinnaam worden opgestart

Art. 461 Sr - Artikel 461 Wetboek van Strafrecht - Artikel 461 Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie Het gaat om het moment waarop de onderneming met haar naam naar buiten treedt, bijv. wanneer zij in het kader van de noodzakelijke voorbereidingen onder die naam in contact treedt met overheid, banken, leveranciers en toekomstige afnemers (HR 19 april 1985, NJ 1985, 790) De Handelsnaamwet vereist niet dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft, 4.8 Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam parfumwinkel.nl afwijkt van de handelsnaam parfumswinkel.nl, wordt gebruikt ter aanduiding van een authenticatiesysteem waarmee burgers zich in hun communicatie met de overheid kunnen identificeren

 • Sendung verpasst hessischer rundfunk.
 • Yom Kippur wensen.
 • Amisu trui.
 • Vondel betekenis.
 • Nationale IQ test gemist.
 • Alaskan type Husky.
 • Vakantiewerk autisme.
 • Beursgebouw Amsterdam.
 • Secties verwijderen Word.
 • Operationeel schema enquête.
 • Nest deurbel abonnement.
 • Kaart noord Spanje provincies.
 • Verleden tijd kiezen Engels.
 • KFC kip maken cornflakes oven.
 • Mercy Ships adreswijziging.
 • Newton apple story.
 • Wat is leven boek.
 • Apophis Egypt.
 • Spelregels Monopoly.
 • Korting Planckendael Delhaize.
 • İbrahim Tatlıses vuruldu.
 • Uranium onderzeeer.
 • De Bergen Wanroij adres.
 • Hoeveel eieren legt een landschildpad.
 • PNG file openen.
 • Nieuwe Nissan Qashqai kopen.
 • Kerstmarkten met de bus.
 • Restaurant met speeltuin Oisterwijk.
 • USB KLM vliegtuig.
 • Motor kopen Frankrijk.
 • Reis Ecuador en Galapagos.
 • Minecraft ghast.
 • Aambeien neusspray.
 • Mug cake recipe.
 • Roxasect motten.
 • Feestelijke hapjes in glaasjes.
 • Einstein Wikipedia.
 • Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio te koop.
 • Wat kun je allemaal klonen.
 • Aboriginal kleding.
 • ROC light 2021.